بوی گندم مال من هرچی که دارم مال تو...

به امیدی که به خاک سر کوی تو رسد/ قالب خاکیم آخر به هوا خواهد رفت...

دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست